Skip to main content

Langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof kan een werknemer opnemen als hij voor langere tijd moet zorgen voor een ernstig ziek kind, partner of ouder. Dit is van toepassing als het kind, partner of ouder levensbedreigend ziek is en het leven van die persoon op korte termijn ernstig in gevaar is.Per periode van 12 maanden mag de werknemer maximaal 12 weken maximaal de helft van het aantal normale werkuren als zorgverlof opnemen. Eventueel kan het verlof in overleg met de werkgever anders verdeelt worden. Zo kan bijvoorbeeld zes weken volledig verlof opgenomen worden. Ook kan het verlof in meerdere perioden opgenomen worden. Wel dient het verlof binnen een periode van achttien weken opgenomen te worden.

Het langdurend zorgverlof eindigt na de hiervoor genoemde maximale duur of als de persoon die ziek is overlijdt of niet langer levensbedreigend ziek is.

In de geldende CAO of ondernemingsregeling kunnen afwijkende afspraken gemaakt zijn over de duur van het langdurend zorgverlof.

 

Langdurend zorgverlof dient twee weken voor ingang van het verlof mondeling of schriftelijk aangevraagd te worden bij de werkgever. De werkgever dient binnen één week een reactie te geven. Als de reactie niet volgt of te laat is, gaat het verlof in op de door de werknemer aangevraagde datum. De werkgever mag om bewijs vragen (zoals bijvoorbeeld een verklaring van de behandelend arts).

 

Tijdens het langdurend zorgverlof wordt het salaris niet doorbetaald door de werkgever. De uren die de werknemer wel blijft werken, worden vanzelfsprekend wel uitbetaald. In de geldende CAO of ondernemingsregeling kunnen afwijkende afspraken gemaakt zijn over de hoogte van het salaris tijdens het langdurend zorgverlof.

Eventueel kan de inkomensachteruitgang tijdens het langdurend zorgverlof worden opgevangen door een opname van het tegoed van de levensloopregeling.

 

Tijdens het langdurend zorgverlof bouwt de werknemer gewoon vakantiedagen op. De werkgever mag de verlofdagen niet in mindering brengen op het saldo vakantiedagen van de werknemer. Ook hierover kunnen in de CAO of ondernemingsregeling afwijkende afspraken gemaakt zijn.

 

Als de werknemer tijdens het verlof ziek wordt, kan in onderling overleg het verlof worden stopgezet. De werkgever zal tijdens de ziekte periode alleen de uren doorbetalen die de werknemer tijdens het verlof zou werken.

Als de werknemer tijdens het verlof werkeloos wordt, stopt het zorgverlof direct.

 

De werkgever kan het langdurend zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf door het verlof in ernstige problemen raakt. De werkgever mag niet oordelen over de vorm of noodzaak van de hulp die de werknemer biedt aan de zieke persoon.