Skip to main content

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof kan een werknemer opnemen als hij moet zorgen voor een ziek kind, partner of ouders. De werknemer moet dan wel de enige zijn die de zieke kan verzorgen. Een partner of kind moet wel op hetzelfde adres zijn ingeschreven als de werknemer. Ook voor een pleegkind is de regeling van toepassing als het pleegkind bij de werknemer woont en er een pleegcontract is. 

Per periode van 12 maanden kan maximaal twee maal het aantal werkuren per week opgenomen worden als kortdurend zorgverlof. Een werknemer die 20 uren per week werkt, kan per jaar dus maximaal 40 uren zorgverlof per 12 maanden opnemen.

Het kortdurende zorgverlof mag in één keer opgenomen worden of in meerdere keren. Dit kan in onderling overleg tussen werkgever en werknemer nader overeengekomen worden.

 

Als een kind, partner of ouder plotseling ziek wordt en verzorging nodig heeft, wordt de eerste dag als calamiteitenverlof opgenomen. Vanaf de tweede dag is het kortdurende zorgverlof van toepassing. Voor meer informatie over calamiteitenverlof is een aparte pagina op deze website gemaakt.

 

Kortdurend zorgverlof kan mondeling of schriftelijk worden aangevraagd bij de werkgever. De werkgever mag om bewijs vragen (zoals bijvoorbeeld een nota van de arts of een afsprakenkaart voor een medisch onderzoek).

 

Tijdens het kortdurend zorgverlof wordt het salaris voor tenminste 70% door de werkgever doorbetaald. De uitkering zal tenminste het wettelijk minimumloon zijn. In de geldende CAO of ondernemingsregeling kunnen afwijkende afspraken gemaakt zijn over de hoogte van het salaris tijdens het kortdurend zorgverlof.

 

Tijdens het kortdurend zorgverlof bouwt de werknemer gewoon vakantiedagen op. De werkgever mag de verlofdagen niet in mindering brengen op het saldo vakantiedagen van de werknemer. Ook hierover kunnen in de CAO of ondernemingsregeling afwijkende afspraken gemaakt zijn.

 

Als de werknemer tijdens het verlof ziek wordt, stopt het kortdurende zorgverlof in overleg met de werkgever. Als de werknemer tijdens het verlof werkeloos wordt, stopt het zorgverlof direct.

 

De werkgever kan het kortdurend zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf door het verlof in ernstige problemen raakt.